Apr

23 2022

7:00 PM JJC Shabbat @The Center Minhah, Seudah Shlishith Ma'ariv & Havdalah

7:00PM - 9:00PM  

Shabbat afternoon w/ the Center* (Minhah, Seudah Shlishith Ma'ariv & Havdallah)

https://www.jaxjewishcenter.org/engage/full-calendar/