Sep

20 2020

6:00 PM Jacksonville Jewish Center Tashlikh w/Shofar Service Center Pond

6:00PM - 7:00PM  

Tashlikh at the JJC w/Shofar Service
Sunday, September 206:00 – 7:00pm