Nov

6 2021

5:30 PM JJC Shabbat afternoon w/ The Center

5:30PM - 6:30PM  

Minha, Maariv and Havdalah!