Sep

12 2021

5:00 PM Jacksonville Jewish Center Tashlikh at Jax Beach with Hazzan Holzer

5:00PM - 6:00PM  

Tashlikah at Jax Beach with Hazzan Holzer